همچون فر خورده مسافر سپیده دمان رو هم صدا کنید . گاوآهنش هیچ وقت از کار نمیافتاد. لامصب فید شخم میزد از زمان ختنه سوران هیتلر
- ‎· Ashmogh