لطفن بومی های توییتر نیان تو موکوم من .مرسی ، اه
- ‎- Ashmogh
شخم :دی ‎- Ashmogh