لطفن بومی های توییتر نیان تو موکوم من .مرسی ، اه
- ‎· Ashmogh
شخم :دی ‎· Ashmogh