من کرم هام رو ریختم . برم به کارم برسم
- ‎· Ashmogh
کصافط!!! ‎· Dr Fo
اوا خاک به گورم چرا ؟ :دی ‎· Ashmogh