من کرم هام رو ریختم . برم به کارم برسم
- ‎- Ashmogh
کصافط!!! ‎- Dr Fo
اوا خاک به گورم چرا ؟ :دی ‎- Ashmogh