اصلن اشک شوق از همه حفرات آدم به بیرون میپاچه اینجا رو میبینه
- ‎· Ashmogh
این سایت بدجوری باگ داره ‎· delta
اشموغ الان داره اسم تو رو برای من نشون میده مثل اینکه من خودم کامنت گذاشته باشم ‎· delta
بعید میدونم سرپا بمونه ‎· Ashmogh
یعنی دلم میخواد بزنم له بشیا :)) ‎· آرزو