اصلن اشک شوق از همه حفرات آدم به بیرون میپاچه اینجا رو میبینه
- ‎- Ashmogh
این سایت بدجوری باگ داره ‎- delta
اشموغ الان داره اسم تو رو برای من نشون میده مثل اینکه من خودم کامنت گذاشته باشم ‎- delta
بعید میدونم سرپا بمونه ‎- Ashmogh
یعنی دلم میخواد بزنم له بشیا :)) ‎- آرزو