آقایان خاکپور و مایلی کهن با تشکر از تیم زیبایی که ساختید ، با احترام دیگه گه نخورید . با تشکر
- ‎· Ashmogh