وای باز اون توییتر ترکید و بومی های توییتر ریختن اینجا . مرسی . اه
- ‎· Ashmogh