قبول نیست ! شخم نداره اینجا
تف ‎- Ashmogh
داره ‎- Dice Marshal
:)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
داره بابا ! داره :)) اسمایلی نومیا ! داره اذیت میکنه :))) ‎- Mamad