مناجاتی گفته خاکپور از کیروش پول کمتر میگیره . مرتیکه اون خاکپور رو باید تو سواحل قطر بندازنش تو آب و بگن شنا کن تا برسی ایران و تو مسیر هم با شلاق بزننش. پول هم میخواد ؟
- ‎· Ashmogh