یک سری ها هم که بعد از فوت فرفر همراه اون مرحوم به دیار باقی شتافته بودن یهو اینجا ظهور کردن . این بی در و پیکری اینجور جاها خوبه
- ‎· Ashmogh