فقط واسه ما خار داشت که باید میرفتیم زندان ؟
همه جمع شدین تو مکان ما رو بگیرن ؟ کامنت ارسالی از کهف الشهدا ‎· Ashmogh
:))))))))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?