جون هرکس دوست دارید جواد ظریف رو نیارید اینجا. پشتش وزیر امور فولان امارات و عربستان هم میان و میخوان ۳ تایی دعوا کنن . ولشون کنید عنا رو اصلن
- ‎· Ashmogh