ز شیر توییتر خوردن و فیسبوک صاحاب /فرفری را بدان جا رسیده است کار // کند توی مکان زندگی زنو // تفو بر تو ای مارک زاکربرگ تفو
- ‎· Ashmogh
از اولم قرار نبود قافیه داشته باشه؟ ‎· آرزو