به این اجنبی ها رای ندید بابا . البته همشون در برابر عکس من شکست میخورن ها
- ‎· Ashmogh