دعواها سر اینه ؟ پیشی کجایی ؟ خانم پرستار کجایی ؟ یکی پیچ گوشتی بکنه تو تخم چشای من
- ‎- Ashmogh
بگو بعد تو سراغ منم بیان، مرسی اه. ‎- SaeedTheGiraffe ?
اینه؟؟ به به چه خوشگله ‎- گرین