دعواها سر اینه ؟ پیشی کجایی ؟ خانم پرستار کجایی ؟ یکی پیچ گوشتی بکنه تو تخم چشای من
Screen_Shot_2016-01-21_at_22.25.01.jpg
- ‎- Ashmogh
بگو بعد تو سراغ منم بیان، مرسی اه. ‎- SaeedTheGiraffe ?
اینه؟؟ به به چه خوشگله ‎- گرین