من مطمئنم که این مگسه که تو هوای ۰ درجه و تو بارون شدید خودش رو رسونده تو دفتر ما بین مگسها به پهلوون معروفه
- ‎· Ashmogh
:))) ‎· نومیا