من مطمئنم که این مگسه که تو هوای ۰ درجه و تو بارون شدید خودش رو رسونده تو دفتر ما بین مگسها به پهلوون معروفه
- ‎- Ashmogh
:))) ‎- نومیا