اجرای آهنگ ای قشنگ تر از پریا بوسیله جوانان ایتالیایی https://www.youtube.com/watch?v=qFWbpxe9uno
:)) ‎- Ashmogh
واقعا همون متنی که روصفحه میادو دارن میخونن :)))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
:)))) ‎- Mamad