اینطوریهاست
- ‎- Ashmogh
اصلا فوتوشاپ نیس ‎- SaeedTheGiraffe ?
اشموغ جون، چون ویویان اینجا نیست کم میای؟ :)) ‎- میسی
@alefebamdad: نه بابا . راه دستم نیست اینجا . الکی بهش میگن شبه فرفر ‎- Ashmogh