اینطوریهاست
Screen_Shot_2016-01-27_at_16.35.10.jpg
- ‎· Ashmogh
اصلا فوتوشاپ نیس ‎· SaeedTheGiraffe ?
اشموغ جون، چون ویویان اینجا نیست کم میای؟ :)) ‎· میسی
@alefebamdad: نه بابا . راه دستم نیست اینجا . الکی بهش میگن شبه فرفر ‎· Ashmogh