بابا وقتی همچین داستانی مطرح میشه و طرف میاد دایرکت ۶۵ نفر دیگه دلداری نمیخواد!دولداری میخواد. درک کنید. مرسی ، اه
- ‎· Ashmogh