خب کرم ریختن بسه دیگه اسمم رو درست کنم :دی
- ‎· Ashmogh