خب من شیطنت هام رو کردم . تا درودی دیگر بدرود. وی وی وی وی وی وی
- ‎· Ashmogh