یـــــــــــــس! فرندفید :دی
success_kid-other.jpg
شخم :دی ‎- آیــــه!
یسسس هانی! یس :دی ‎- پَــرسان
جاااان! ‎- ابوهدی
شخم :دی ‎- آیــــه!
به‌به به‌به ‎- گرگان‌نت (✓)