یـــــــــــــس! فرندفید :دی
success_kid-other.jpg
شخم :دی ‎· آیــــه!
یسسس هانی! یس :دی ‎· پَــرسان
جاااان! ‎· ابوهدی
شخم :دی ‎· آیــــه!
به‌به به‌به ‎· گرگان‌نت (✓)