لایک و فیو فرقش چیه؟
فیو رو گذاشتن توییتری ها دلشون نشکنه ‎· نومیا
توییتر هم که دیگه خیلی وقته لایک شده نکبت ‎· آیــــه!