لایک و فیو فرقش چیه؟
فیو رو گذاشتن توییتری ها دلشون نشکنه ‎- نومیا
توییتر هم که دیگه خیلی وقته لایک شده نکبت ‎- آیــــه!