چقد جاش خالی بود توی زندگیمون، هیچی نشد فرندفید :) هرچقدر هم که جدی نباشه بازم قشنگ ه