فیلتر نیس؟ من که همه چی رو با پروکسی باز می کنم نمی فهمم چی به چی ه