فرندفید هم اولش خیلی باگ و ایراد داشت، کم کم درست شد/ اینم درست میشه گمونم باید بهش وقت بدیم
چیزی که زیاده وقت...میدیم ‎· نومیا