نشستیم شبکه پویا می بینیم از صب، الان خانواده مسواکی ه