یه دلشوره بدی توی دلم بود امروز از اول صب، یکی یه جمله گفت واقعا به دلم نشست کامل، اصن عجیب بود واسه ام