شرایط حالی شده، که اگر انگشتر سنگ سفید توی دستم نبود قطعا خیلی زودتر از اینها میشکستم