یعنی از چهارشنبه دارم دنبال یه دکتری می گردم، به هر شماره ای که بوده زنگ زدم، جواب نمیده :/