یعنی به جدم بخواید از این مسخره بازیا در بیارید و ناراحت بشید و اینااا ... اییییش