یعنی هر آن ممکنه فوش بد بدم
ئه... دستتو بگیر جلو دهنت، فردوسی پور لبخونی نکنه ‎· روانشناس