اصن فرفر و نامجو قدیمی و چای باشه دیگه چی میخوام از خدا؟