گشنمه
لطفن برین ته صف ‎- رفیع
چند نفر توی صف هستن؟ ‎- آیــــه!
زیادن، ممکنه بهتون نرسه. ‎- رفیع
پس آقا جان عزیزت ما رو همین جا بین نوبت بفرست ‎- آیــــه!