از یه کسی دارم یه کاری رو یاد میگیرم، یعد حس می کنم خیلی زیاد دارم سوال می کنم و اصرار می کنم و اینها و حس بدی دارم از این
اما تجربه بهم ثابت کرده که با خجالتی بودن و مراعات بقیه رو کردن کار به جایی نمی رسه، پررو ها و جسورها به نتیجه ای که میخوان میرسن ‎· آیــــه!
درکل سختمه ‎· آیــــه!