صدا قطع شد، صدا نداریم، صدا نداریم .... با صدای این مترجمه بخونید :)))))