چرا هیشکی به «چیرا؟» های من جواب نمیده؟ مقام مسئول اینجا کیه؟
مقام نداره. مسئول مویوم ‎- MohammadAli
:)) ‎- آیــــه!