چرا هیشکی به «چیرا؟» های من جواب نمیده؟ مقام مسئول اینجا کیه؟
مقام نداره. مسئول مویوم ‎· MohammadAli
:)) ‎· آیــــه!