برم دفترم رو بیارم باید یک عالم لیست بنویسم
لیست چی؟ دست زیر چونه ‎· varash
لیست خرید های خوراکی خونه، لیست خرید وسایل، کاربرگ کارهایی که واسه خونه باید انجام بدم، لیست کلاس هایی که میخوام برم، لیست برنامه های نصف نیمه که باید تمامش کنم ، ... ‎· آیــــه!
به به چه هیجان انگیز ‎· varash