تو را مشغول بودم، قوری چینی خودش را کشت / دوباره زهر جای چای دم می آوردم ...