دارن می فرمان، «شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوسد ندارم» به این صورت، دیگه گفتم در جریان باشین
در آخر هم سفارش کردن که «مراقب گلدون اطلسی باش» :دی ‎· آیــــه!