اصن نگرانم، باید رفیع رو هم بگم بیاد واسه شام خونه مون مطمئن بشم این شرایط واگیردار نیست