چه همه هم خارجی شدن واسه ما «میخوان که فاند کنیم» اییییییش :/