حالا که از عمر جهنم سی و هفت روزش هم نمونده ... بزن بریم بهشت