یه قصه دانلود کردم به اسم «ماه پیشانی» به همین سوی چراغ انقدر ناجوره انقدر ناجوره حتی برای جمع خانواده هم مناسب نیس چه برسه به بچه ها :)) :/