برادر چاوشی داره می خونه «آن که دستت داده ام نامش دل است افسار نه» :)))) :دی