اتفاقا من با اینکه محیط زندگی بچه خیلی سیف و انتخاب شده و محدود باشه مشکل دارم، به نظرم جوابش چیز خوبی از آب در نمیاد