بلیط خریدم واسه جشنواره ولی نذاشت آخرش صندلیم رو انتخاب کنم :/ ننر