خاک به سرم، ساعت کِی ۲ شد؟
دور از جونت :| ‎- farahnaaz
دوُ رب ‎- Arsalan
یه ربع پیش ‎- خانوم میم
دو ساعت و نیم پیش ‎- mazafard