استراحت، کلمه عجیبی ه، مفاهیم خیلی متفاوتی رو دربر داره و من هنوز اون چیزی که واقعا بشه بهش گفت استراحت رو درک نکردم، شاید باورتون نشه