همیشه از خودم می پرسم اون که می مونه رفیق نیمه راه ه یا اون که میره / و توی شرایط مختلف چقدر متفاوت ه