برم نون پنیر خیار گوجه لیمو بخورم
صبحونه و ناهار که نخوردم ‎· آیــــه!
لیمو هم میذاری تو لقمه هات؟ ‎· خانوم میم
نه آب لیمو ترش ه رو میریزم روی خیار و گوجه بعد کنار نون پنیرم میخورم ‎· آیــــه!